Dừng hoạt động tuyến vận tải hành khách từ Bến Tre đi Thành phố Hồ Chí Minh

Qua xem xét Tờ trình số 1187/TTr-SGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định đến Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua tiếp tục phát hiện trường hợp nhiễm Covid -19 trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cho tạm dừng hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định từ Bến Tre đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình nêu trên.

Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Công văn của UBND tỉnh Bến Tre: