Tạm dừng hoạt động các bến phà, bến khách ngang sông đến huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 17-6-2021, UBND tỉnh Bến Tre có Công văn số 3428/UBND-KT về việc tạm dừng hoạt động các bến phà, bến khách ngang sông đến huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để phòng, chống dịch Covid-19.

Qua xem xét tờ trình số 1276/TTr-UBND ngày 15-6-2021 của UBND huyện Chợ Lách và tờ trình số 1371/TTr-SGTVT ngày 15-6-2021 của Sở Giao thông Vận tải về việc cho phép tạm dừng hoạt động các bến phà, bến khách ngang sông đến huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh có ý kiến thống nhất chủ trương tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông để phòng, chống dịch Covid-19 theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải.

Theo đó, tạm dừng hoạt động của bến đò Rạch Vong, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách đi xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách của bến phà Thới Lộc, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách đi xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Việc vận chuyển người trong các trường hợp khẩn cấp do Ban chỉ đạo huyện quyết định từng trường hợp cụ thể.

Việc hoạt động vận chuyển hàng hóa qua phà do UBND huyện Chợ Lách quyết định nhưng phải đảm bảo tuân thủ “5K” để phòng, chống dịch Covid – 19.

Thời gian thực hiện từ 00 giờ, ngày 18-6-2021 đến khi có thông báo mới.

Báo Đồng Khởi