BẾN TRE PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG VÀ MỨC GIÁ THANH TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SAR-CoV-2 BẰNG TEST NHANH

Ngày 06/7/2021 UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt chủ trương và mức giá thanh toán chi phí thực hiện SAR-CoV-2 bằng test nhanh cho người dân có nhu cầu tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện kỹ thuật trên địa bàn tỉnh như đề nghị của Sở Tài chính và Sở Y tế như sau:

  1. Phạm vi và đối tượng áp dụng: Tất cả mọi người khi có nhu cầu kiểm nghiệm SAR-CoV-2 bằng test nhanh
  2. Nội dung và mức thu: Mức thu giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2 bằng test nhanh là: 238.000 đồng /lần (Thực hiện mức thu theo giá được quy định tại Thông tư số 14/2019/ TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế và Nghị quyết số 27/2019 / NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân tỉnh Bến Tre.
  3. Nội dung xét nghiệm vi khuẩn /virus /vi nấm /ký sinh trùng test nhanh – Phụ lục số III – số thứ tự 1720 (STT TT37)).
  4. Đơn vị thực hiện kiểm tra SARS-CoV-2 bằng test nhanh: Tất cả các cơ sở y tế đều có đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng test nhanh trên địa bàn tỉnh.
  5. Quản lý và sử dụng nguồn thu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh: Đối với thu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh thuộc nội dung thu trong dịch vụ khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế nên việc quản lý và sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định hiên hành; giao Sở Y tế chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát và hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện thu, quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng quy định.

(Theo Công văn số 3780/UBND-TCĐT ngày 06 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bến Tre)

Nguồn: https://cdcbentre.org/vi/news/tin-tuc-su-kien/tinh-phe-duyet-chu-truong-va-muc-gia-thanh-toan-chi-phi-thuc-hien-xet-nghiem-sar-cov-2-bang-test-nhanh-937.html