Bình Đại : Áp dụng chỉ thị số 16 đối với thị trấn Bình Đại và 10 xã

Huyện Bình Đại thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19 theo chỉ thị 16/CT-TTg đối với các xã: Lộc Thuận, Định Trung, Phú Long, Bình Thới, Bình Thắng, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị. Thạnh Phước, Thừa Đức, Thới Thuận và thị trấn Bình Đại trong vòng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2021.

Và chỉ thị 15/CT-TTG đối với các xã còn lại trên địa bàn huyện trong vòng 14 ngày kể từ 0 giờ đêm nay.

Toàn văn bản của UBND huyện Bình Đại:

T.H