Hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội

Hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội.

Công văn của Sở Công thương tỉnh Bến Tre

Văn bản:

T.H