UBND TP. Bến Tre QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly phong tỏa một phần xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre để phòng, chống dịch Covid-19

Tổ chức cách ly phong tỏa một phần xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, cụ thể như sau:

 Địa điểm 1: Tổ Nhân dân tự quản số 12 và một phần Tổ Nhân dân tự quản số 13, Ấp 1, xã Sơn Đông

Vị trí: điểm đầu: nhà số 306/1 thuộc Tổ Nhân dân tự quản số 12, điểm cuối: nhà số 731/1 thuộc Tổ Nhân dân tự quản số 13.

Số hộ: 47 hộ, số nhân khẩu: 125 người.

Thời gian phong toả: từ 23 giờ 00 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021 đến khi có chỉ đạo mới.

 Địa điểm 2: Một phần Tổ Nhân dân tự quản số 13, Ấp 2, xã Sơn Đông

Vị trí: nhà số 690/2 và nhà số 257/2 thuộc Tổ Nhân dân tự quản số 13. –

Số hộ: 02 hộ, số nhân khẩu: 05 người.

Thời gian phong toả: từ 10 giờ 00 phút ngày 14 tháng 9 năm 2021 đến khi có chỉ đạo mới.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Đông có trách nhiệm chỉ đạo các ngành, bộ phận liên quan tổ chức thực hiện cách ly phong tỏa tại các địa điểm nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nguồn: www.bentre.gov.vn