Cách ly phong tỏa vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn Phường 6, Phường 8, phường Phú Tân, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre.

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly phong tỏa vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn Phường 6, Phường 8, phường Phú Tân, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre.

Tổ chức cách ly phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Phường 6, Phường 8, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, cụ thể:

Địa điểm 1: một phần Tổ Nhân dân tự quản số 17, khu phố Bình Lợi, Phường 6, thành phố Bến Tre

– Vị trí 1: điểm đầu: nhà số 208D, điểm cuối: nhà số 209D2

– Số hộ: 04 hộ, tổng số 20 nhân khẩu.

 -Thời gian: 21 giờ 00 phút ngày 28 tháng 11năm 2021 đến khi có thông báo mới.

Địa điểm 2: một phần Tổ Nhân dân tự quản số 19, khu phố Bình Lợi, Phường 6, thành phố Bến Tre

 – Vị trí : nhà số 279D5 – Số hộ: 01 hộ, tổng số 02 nhân khẩu

-Thời gian: 07 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

Địa điểm 3: một phần Tổ Nhân dân tự quản số 14, khu phố Bình Lợi, Phường 6, thành phố Bến Tre

– Vị trí : nhà số 246D – Số hộ: 01 hộ, tổng số 01 nhân khẩu

-Thời gian: 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11năm 2021 đến khi có thông báo mới.

Địa điểm 4: một phần Tổ Nhân dân tự quản số 03, khu phố Bình Nghĩa, Phường 6, thành phố Bến Tre

– Vị trí : nhà số 273B1

– Số hộ: 01 hộ, tổng số 03 nhân khẩu

-Thời gian: 18 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11năm 2021 đến khi có thông báo mới.

Địa điểm 5: một phần Tổ Nhân dân tự quản số 06, khu phố Bình Nghĩa, Phường 6, thành phố Bến Tre

 – Vị trí : nhà số 111B

– Số hộ: 01 hộ, tổng số 01 nhân khẩu

-Thời gian: 18 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11năm 2021 đến khi có thông báo mới.

Địa điểm 6: một phần Tổ Nhân dân tự quản số 21, khu phố Bình Khởi, Phường 6, thành phố Bến Tre

 – Vị trí : nhà trọ Diễm Hường – Số hộ: 01 hộ, tổng số 02 nhân khẩu

-Thời gian: 17 giờ 00 phút ngày 27 tháng 11năm 2021 đến khi có thông báo mới.

Địa điểm 7: một phần Tổ Nhân dân tự quản số 8, Khu phố 3, Phường 8, thành phố Bến Tre

Vị trí : điểm đầu: nhà số 377D, điểm cuối: nhà số 408D

– Số hộ: 03 hộ, tổng số 07 nhân khẩu

 -Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

Địa điểm 8: một phần Tổ Nhân dân tự quản số 8A, Khu phố 1, Phường 8, thành phố Bến Tre

 – Vị trí: điểm đầu: nhà số 277B1, điểm cuối: nhà số 275B

– Số hộ: 05 hộ, tổng số 15 nhân khẩu

-Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến khi có thông báo mới

 Địa điểm 9: Tổ Nhân dân tự quản số 2A, Khu phố 4, Phường 8, thành phố Bến Tre

– Vị trí : nhà số 88A

– Số hộ: 04 hộ, tổng số 07 nhân khẩu

 -Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến khi có thông báo mới

 Địa điểm 10:Một phần Tổ Nhân dân tự quản số 13, ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre

– Vị trí : điểm đầu: nhà số 145F2, điểm cuối: nhà số 146F2 –

 Số hộ: 02 hộ, tổng số 07 nhân khẩu

 -Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021 đến khi có thông báo mới

Địa điểm 11: Một phần Tổ Nhân dân tự quản số 4, ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre

 – Vị trí : điểm đầu: nhà số 25A, điểm cuối: nhà số 24A – Số hộ: 03 hộ, tổng số 09 nhân khẩu

-Thời gian: 21 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

 Địa điểm 12: Một phần Tổ Nhân dân tự quản số 4, ấp Mỹ An C và Tổ Nhân dân tự quản số 15, ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre

 – Vị trí : điểm đầu: nhà số 22C, điểm cuối: nhà số 83D – Số hộ: 02 hộ, tổng số 07 nhân khẩu

-Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 25tháng 11 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

 Địa điểm 13: Một phần Tổ Nhân dân tự quản số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre

– Vị trí : điểm đầu: nhà số 69D, điểm cuối: nhà số 70D

– Số hộ: 02 hộ, tổng số 14 nhân khẩu

-Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11năm 2021 đến khi có thông báo mới .

Địa điểm 14: Một phần Tổ Nhân dân tự quản số 6, ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre

– Vị trí: điểm đầu: nhà số 68B, điểm cuối: nhà số 78/1B

– Số hộ: 04 hộ, tổng số 12 nhân khẩu

-Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11năm 2021 đến khi có thông báo mới

 UBND TP. Bến Tre giao Ủy ban nhân dân Phường 6, Phường 8 và xã Mỹ Thạnh An có trách nhiệm chỉ đạo các ngành, bộ phận liên quan tổ chức thực hiện cách ly phong tỏa tại các địa điểm nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nguồn: www.bentre.gov.vn