Bến Tre: 09/09 huyện, thành phố đã chuyển vùng xanh.

Bến Tre: 09/09 huyện, thành phố đã chuyển vùng xanh.

Ngày 09/02/2022, theo kết q

quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bến Tre đã chuyển thành tỉnh vùng xanh (cấp độ 1); 09/09 huyện, thành phố đã trở về vùng xanh (cấp độ 1) là vùng an toàn.

Toàn tỉnh có 147 xã, phường, thị trấn vùng xanh, 10 xã, phường, thị trấn vùng vàng gồm:

  • Thành phố Bến Tre (04): Phường 5, Phường 8, Phú Khương, Phú Tân.

  • Châu Thành (02): Tam Phước, Phú Đức

  • Giồng Trôm (01): Lương Quới

  • Bình Đại (03): Thị Trấn, Phú Vang, Thới Lai.

https://cdcbentre.org/vi/news/tin-tuc-su-kien/ben-tre-09-huyen-thanh-pho-da-chuyen-vung-xanh-2002.html