Đăng ngày 29/03/2021 by admin

Qua xem xét nội dung đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo số 649/BC-STC ngày 16 tháng 3 năm 2021 về việc rà soát, đánh giá và đề xuất giảm giá nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre khi áp dụng giá tiêu thụ nước sạch theo Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Công văn số 164/CTN-KTTC ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre giảm 30% tiền nước cho khách hàng thuộc khu vực cấp nước của Nhà máy nước Lương Qưới trong những tháng hạn mặn mà Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre phải dùng giải pháp mua nước ngọt từ sà lan và áp dụng giá nước theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong trường hợp các Nhà máy nước khác của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre bị ảnh hưởng mặn phải tiếp tục áp dụng giải pháp mua nước ngọt từ sà lan và áp dụng giá nước theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre sẽ đề xuất mức giảm giá phù hợp.

2. Đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tiếp tục rà soát các khoản chi phí tại khu vực Nhà máy nước Lương Quới áp dụng giá nước theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND, nhất là giá mua nước từ sà lan, chi phí đầu tư tuyến ống, xúc rửa ống cấp nước,… để thực hiện giải pháp hỗ trợ giá nước cho phù hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến, đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung Công văn này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here